[Box] Xem các kênh VTV (trừ VTV1) hoặc các kênh nước ngoài hoặc K+ lại bắt đăng ký gói.

Theo dõi