[IOS] Khách hàng được thay đổi kèo đặt trước đó không? Quy định này như thế nào?

Theo dõi